Ajuni Rusun Aahe


Ajuni Rusun Aahe Lyrics from Bhaai Vyakti Ki Valli, sung by Kumar Gandharva lyricist Anil music by Kumar Gandharva.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Ajuni Rusun Aahe song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Ajuni Rusun Aahe Song Info & Credits

Ajuni-Rusun-Aahe

Ajuni Rusun Aahe Lyrics in

अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुलेना
मिटले तसेच ओठ की पाकळी हलेना

समजूत मी करावी म्हणुनीच तू रुसावे
मी हांस सांगताच, रडतांही तू हसावे
ते आज का नसावे, समजावणी पटेना
धरिला असा अबोला की बोल बोलवेना

का भावली मिठाची, अश्रूंत होत आहे
विरणार सागरी ह्या जाणून दूर राहे
चाले अटीतटीने, सुटता अढी सुटेना

की गूढ काही डाव, वरचा न हा तरंग
घेण्यास खोल ठाव, बघण्यास अंतरंग
रुसवा असा कसा हा, ज्या आपले कळेना
अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुलेना


Ajuni Rusun Aahe Song


Kumar Gandharva gave voice for the song "Ajuni Rusun Aahe lyrics". The lyrics for the song were written by Anil and Kumar Gandharva has given music to the song.